Pierwsza pomoc

PIC00693.jpgWitamy w naszym dziale dotycz?cym zasad udzielania pierwszej pomocy. Zapoznaj si? z og??lnymi zasadami opisanymi poni??ej b?d?? skorzystaj z menu powy??ej aby dowiedzie? si?, jak postepowa? w konkretnych przypadkach.

Numery s??u??b ratowniczych:

691 609 999 - S?deckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
997 - Policja
998 - Stra?? Po??arna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - telefonuj?c z telefonu kom??rkowego dodzwaniamy si? do najbli??szej jednostki policji. Po???czenie jest bezp??atne i mo??na je zrealizowa? z dowolnego telefonu kom??rkowego nawet bez logowania si? do sieci operatora.
601 100 100 - numer Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, po???czenie z ka??dego telefonu kom??rkowego
601 100 300 - numer kom??rkowy G??rskiego oraz Tatrza??skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dost?pny jest dla wszystkich, a bezp??atny dla abonent??w sieci Plus

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Najpierw sprawd??, czy bezpiecznie mo??esz udzieli? pomocy. Ostro??nie, je??li to konieczne, odwr??? osob? poszkodowan? na plecy, sprawd??, zaczynaj?c od g??owy, czy na ciele u osoby ratowanej nie wyst?puj? zniekszta??cenia, rany lub cia??a obce.

Sprawd??, czy jest przytomna, oraz skontroluj czy poszkodowany oddycha (przez ok. 10 sekund) za pomoc? wzroku, s??uchu i dotyku. Delikatnie udro??nij drogi oddechowe poprzez odchylenie g??owy osoby poszkodowanej do ty??u, cz?sto ten ruch przywraca normalny oddech. Je??li poszkodowany nie oddycha, zastosuj sztuczne oddychanie (12-16 wdech??w na minut?). Je??li wyst?pi?? krwotok, staraj si? go zatamowa?. Je??li przesta??o pracowa? serce i poszkodowany nie oddycha, trzeba wezwa? pogotowie
i podj?? zabiegi resuscytacyjne (zewn?trzny masa?? serca i sztuczne oddychanie) rozpoczynaj?c od 30 uci??ni?? na klatk? piersiow? (uk??adaj?c swoje d??onie jedna na drugiej wraz z wyprostowanymi w ??okciach r?koma na ??rodku klatki piersiowej poszkodowanego uciskaj?c energicznie na mostek do g???boko??ci 4-5 cm, a nast?pnie wykonuj?c dwa wdechy ratownicze odchylaj?c g??ow? do ty??u, zaciskaj?c p??atki nosa i obejmuj?c usta poszkodowanego swoimi ustami (w przypadku osoby podtopionej akcj? resuscytacyjn? rozpoczynamy od 5 wdech??w). Gdy poszkodowany ma powa??ne obra??enia szyi lub plec??w, nie wolno jej rusza? ?? chyba, ??e ratujemy j? przed po??arem, wybuchem itp. U ofiar wypadk??w samochodowych zawsze musisz podejrzewa? uszkodzenie kr?gos??upa.

Ka??dorazowo, gdy istnieje zagro??enie zdrowia i ??ycia rannego, po wykonaniu czynno??ci ratuj?cych nale??y skorzysta? z pomocy lekarskiej.

Pami?taj, aby jak najszybciej wezwa? pomoc. Je??eli jest co najmniej dw??ch ratuj?cych, jeden z nich udaje si? po pomoc zaraz po stwierdzeniu, ??e poszkodowany nie oddycha. Gdy na miejscu wypadku jest tylko jeden ratuj?cy, a poszkodowany jest osob? doros???, kt??ra nie oddycha, nale??y natychmiast wezwa? pomoc. W przypadku prawdopodobie??stwa utraty przytomno??ci w wyniku braku oddechu, np. spowodowanego urazem, toni?ciem, zad??awieniem, zatruciem, oraz gdy poszkodowanym jest niemowl? lub dziecko, ratuj?cy powinien przez 1 minut? wykonywa? zabiegi przywracaj?ce podstawowe czynno??ci ??yciowe oddech i prac? serca.

Meldunek o wypadku powinien zawiera? nast?puj?ce dane (dotyczy wszystkich numer??w ratunkowych):

  • CO? ?? rodzaj wypadku (np. zderzenie samochod??w, upadek z drabiny, utoni?cie, itp.),
  • GDZIE? ?? miejsce wypadku,
  • ILE? ?? liczba poszkodowanych,
  • JAK? ?? stan poszkodowanych,
  • CO ROBISZ? ?? informacje o udzielonej dotychczas pomocy,
  • KIM JESTE??? ?? dane personalne osoby wzywaj?cej pomoc (numer telefonu, z kt??rego dzwonisz).

Gdy istnieje dodatkowe niebezpiecze??stwo (np. cysterna) ?? poinformuj o tym.

Nigdy pierwszy nie odk??adaj s??uchawki!