Podr?czny sprz?t ratunkowy WOPR

Najbardziej popularny i og??lnodost?pny sprz?t, jaki znajduje si? na wyposa??eniu ratownik??w WOPR w Polsce to podr?czny sprz?t ratunkowy. Jest on niezb?dnym narz?dziem pracy ka??dego ratownika.

Umiej?tno??? w??a??ciwego pos??ugiwania si? podr?cznym sprz?tem ratunkowym, gwarantuje wysok? skuteczno??? dzia??a?? podejmowanych w celu niesienia pomocy osobom znajduj?cym si? w sytuacji bezpo??redniego zagro??enia ??ycia. Prawid??owo u??yty ogranicza mo??liwo??? wej??cia w bezpo??redni kontakt z ton?cym, czyni?c prac? ratownika bezpieczniejsz?.

 • sprzet-ratowniczy_html_m7fa5a788.jpg Rzutka r?kawowa
 • sprzet-ratowniczy_html_62b5cfcc.jpgRzutka siatkowa
 • sprzet-ratowniczy_html_m6ae7f3f6.jpgko??o ratunkowe
 • sprzet-ratowniczy_html_618750ca.jpgKo??o ratunkowe ??lizgowe
 • sprzet-ratowniczy_html_7a1a632c.jpgPas ratowniczy typu "w?gorz"
 • sprzet-ratowniczy_html_m5320391d.jpgBoja SP
 • sprzet-ratowniczy_html_m68fd7dcf.jpgKamizelka asekuracyjna WOPR
 • sprzet-ratowniczy_html_691135ea.jpgKamizelka ratunkowa
 • sprzet-ratowniczy_html_m7581339c.jpgLina asekuracyjna z ko??owrotem
 • sprzet-ratowniczy_html_m6a2cefe9.jpgZasobnik linowy
 • sprzet-ratowniczy_html_m557573cc.jpgTyczki ?? ??erdzie
 • sprzet-ratowniczy_html_16fcab0d.jpgSprz?t ABC: p??etwy
 • sprzet-ratowniczy_html_m3f317919.jpgSprz?t ABC: maska
 • sprzet-ratowniczy_html_2f77c84d.jpgSprz?t ABC: fajka

Sprz?t p??ywaj?cy u??ywany w ratownictwie

 • sprzet-ratowniczy_html_5b12dc9d.jpg?odzie wios??owe
 • sprzet-ratowniczy_html_m4c26f75d.jpg ?odzie wios??owo - motorowe
 • sprzet-ratowniczy_html_71891bcb.jpg ?odzie motorowe
 • sprzet-ratowniczy_html_6e2cc96a.jpg Pontony
 • sprzet-ratowniczy_html_719e5712.jpg Skutery