Kursy i szkolenia 

-  SZKOLENIE MOTOROWODNE PRZED EGZAMINEM NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

Bez-nazwy

 

-  SZKOLENIE MOTOROWODNE PRZEDEGZAMINEM NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO ORAZ LICENCJ? NA HOLOWANIE NARCIARZAWODNEGO! 

S?deckie WOPR og??asza zapisy na dwa szkolenia motorowodne:

1. sternik motorowodny - wymagania: uko??czony 14 rok ??ycia (przy czym osoby w wieku poni??ej 16 roku ??ycia mog? realizowa? swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW).

2. holowanie narciarza wodnego lub innych obiekt??w p??ywaj?cych - wymagania: uko??czony 18 rok ??ycia, POSIADANIE patentu co najmniej sternika motorowodnego (do wgl?du na egzaminie).

Ze wzgl?du na obecn? sytuacj? epidemiologiczn? szkolenie odbywa? si? b?dzie przy zachowaniu obowi?zuj?cych wytycznych i zalece?? sanitarnych dotycz?cych COVID-19, indywidualnie po telefonicznym uzgodnieniu terminu z instruktorem prowadz?cym zaj?cia.
Osoby niepe??noletnie musz? przedstawi? r??wnie?? zgod? rodzic??w na udzia?? w szkoleniu.
Planowany termin obu egzamin??w to 26.09.2020 r. w Gr??dku nad Dunajcem.

Szczeg????owe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 695-378-101    


M?ODSZY RATOWNIK WOPR, RATOWNIK WOPR, RATOWNIK WODNY - KURSY!!!

Spotkanie organizacyjne przed kursami na M??odszego Ratownika WOPR, Ratownika WOPR oraz Ratownika Wodnego odb?dzie si? jutro tj. 25.07.2020 r. o godzinie 12:00 przy Posterunku Alarmowym S?deckiego WOPR w Gr??dku nad Dunajcem. 

 

SZKOLENIE MOTOROWODNE PRZEDEGZAMINEM NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO ORAZ LICENCJ? NA HOLOWANIE NARCIARZAWODNEGO! 

S?deckie WOPR og??asza zapisy na dwa szkolenia motorowodne:

1. sternik motorowodny - wymagania: uko??czony 14 rok ??ycia, przy czym osoby w wieku poni??ej 16 roku ??ycia mog? realizowa? swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW. ?? koszt szkolenia dla cz??onk??w S?deckiego WOPR 500 z??, dla pozosta??ych os??b 600 z??.

2. holowanie narciarza wodnego lub innych obiekt??w p??ywaj?cych - wymagania: uko??czony 18 rok ??ycia, POSIADANIE patentu co najmniej sternika motorowodnego (do wgl?du na egzaminie) ?? koszt szkolenia dla cz??onk??w S?deckiego WOPR 350 z??, dla pozosta??ych os??b 450 z??.

Szkolenie rozpocznie si? 26.08.2019 r. o godzinie 10:00 w Gr??dku nad Dunajcem ?? O??rodek Szkoleniowy S?deckiego WOPR (egzaminy odb?d? si? w sobot? 31.08.2019 r.).

Osoby niepe??noletnie musz? przedstawi? zgod? rodzic??w na udzia?? w szkoleniu.

Zg??oszenia na szkolenie nale??y dokona? mailowo na adres: biuro@sadeckiewopr.pl w temacie wpisuj?c ??Kurs motorowodny?.

Wi?cej informacji pod numerem telefonu: 695-378-101

 

 

- ZAPRASZAMY NA SIERPNIOWE KURSY!!!


- PIERWSZE ZAJ?CIA - SZKOLENIE MOTOROWODNE

???? Pierwsze zaj?cia w ramach szkolenia przed egzaminem na patent sternika motorowodnego odb?d? si? jutro tj. 16 lipca 2019 r. o godzinie 10:00 w Gr??dku nad Dunajcem (Posterunek Alarmowy S?deckiego WOPR) ????

 

- SZKOLENIE MOTOROWODNE PRZED EGZAMINEM NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO! ??? ???

 

Szkolenie b?dzie si? odbywa??o w dniach 15 ?? 27 lipiec w Gr??dku nad Dunajcem (egzamin zaplanowany jest na 28.07.2019 r.)

 

Kontakt w sprawie szkolenia bezpo??rednio do prowadz?cego pod numerem telefonu: 695-378-101.

 

Wymogi formalne: uko??czony 14 rok ??ycia, przy czym osoby w wieku poni??ej 16 roku ??ycia mog? realizowa? swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW. Osoby niepe??noletnie musz? przedstawi? zgod? rodzic??w na udzia?? w szkoleniu.

 

Koszt szkolenia dla cz??onk??w S?deckiego WOPR 500 z??, dla pozosta??ych os??b 600 z??.

Wp??aty nale??y dokona? przed rozpocz?ciem szkolenia na konto:

Bank Sp????dzielczy w ??cku

61 8805 0009 0000 5669 2008 0001

 

 

 

- O??WIADCZENIE UCZESTNIK??W KURS??W

Osoby, kt??re zg??osi??y ch?? uczestnictwa w kursie M??odszy Ratownik WOPR, Ratownik WOPR lub szkoleniu Ratownik??w Wodnych prosimy o wype??nienie poni??szego o??wiadczenia (w imieniu osoby niepe??noletniej o??wiadczenie musi by? podpisane przez OBOJGA rodzic??w lub opiekuna prawnego) oraz dokonanie wp??aty za kurs na konto bankowe S?deckiego WOPR. Podpisane o??wiadczenie, potwierdzenie wp??aty oraz dwa zdj?cia legitymacyjne nale??y dostarczy? w dniu 5.07.2019 r. na spotkanie organizacyjne.
- KURS MRW i RW
- 5 LIPIEC 2019 r.
- SZKOLENIE RATOWNIK??W WODNYCH - 5 LIPIEC 2019 r.
-
??? SZKOLENIE MOTOROWODNE PRZED EGZAMINEM NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO!???

Szkolenie b?dzie si? odbywa??o w dniach 24 - 30 czerwiec w Gr??dku nad Dunajcem (egzamin zaplanowany jest na 30.06.2019 r.)

Kontakt w sprawie szkolenia bezpo??rednio do prowadz?cego pod numerem telefonu: 695-378-101.

Wymogi formalne: uko??czony 14 rok ??ycia, przy czym osoby w wieku poni??ej 16 roku ??ycia mog? realizowa? swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW. Osoby niepe??noletnie musz? przedstawi? zgod? rodzic??w na udzia?? w szkoleniu.

Koszt szkolenia dla cz??onk??w S?deckiego WOPR 500 z??, dla pozosta??ych os??b 600 z??.

Wp??aty nale??y dokona? przed rozpocz?ciem szkolenia na konto:

Bank Sp????dzielczy w ??cku

61 8805 0009 0000 5669 2008 0001

w tytule wpisuj?c "Kurs motorowodny" oraz imi? i nazwisko.

 

- REJESTRACJA NA EGZAMIN NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

Na stronie Polskiego Zwi?zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (https://egzaminy.pzmwinw.pl/) mo??na dokona? ju?? rejestracji na egzamin na patent sternika motorowodnego, kt??ry odb?dzie si? dnia 19.05.2019 r.(niedziela) w O??rodku Szkoleniowym S?deckiego WOPR w Gr??dku nad Dunajcem o godzinie 10:00.

Op??ata za egzamin wynosi 250 z??, natomiast uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczaj? op??at? w wysoko??ci 50% ceny (czyli 125 z??) po przedstawieniu kopii wa??nej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Osoba przyst?puj?ca do egzaminu ZOBOWI?ZANA JEST ZABRA? ze sob? na egzamin nast?puj?ce dokumenty:

- dow??d to??samo??ci,

- dow??d wp??aty za egzamin - potwierdzenie przelewu!!!,

- wa??n? legitymacj? szkoln?/studenck?, je??eli osoba jest uprawniona do zni??ki i dokona??a 50 % op??aty za egzamin,

- osoby niepe??noletnie zgod? rodzic??w na uprawnianie turystyki wodnej, wype??nion? przez OBOJE rodzic??w.

 

- KURS MOTOROWODNY

Informujemy o zapisach na szkolenie motorowodne przed egzaminem na patent sternika motorowodnego!

Wymogi formalne: uko??czony 14 rok ??ycia, przy czym osoby w wieku poni??ej 16 roku ??ycia mog? realizowa? swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW. Osoby niepe??noletnie musz? przedstawi? zgod? rodzic??w na udzia?? w szkoleniu.

Koszt szkolenia dla cz??onk??w S?deckiego WOPR 500 z??, dla pozosta??ych os??b 600 z??. Wp??at? nale??y dokona? przed rozpocz?ciem szkolenia na konto:
Bank Sp????dzielczy w ??cku
61 8805 0009 0000 5669 20080001
w tytule wpisuj?c "kurs motorowodny" oraz imi? i nazwisko.

Zaj?cia b?d? odbywa??y si? w dniach 10 - 19 maj 2019 r. w Gr??dku nad Dunajcem (egzamin odb?dzie si? 19.05.2019 r. o godzinie 10:00).

Zg??oszenia na szkolenie nale??y dokona? mailowo na adres: biuro@sadeckiewopr.pl w temacie wpisuj?c ??Kurs motorowodny".

Wi?cej informacji pod numerem telefonu: 695-378-101

 

- TERMINY NAJBLI??SZYCH KURS??W MRW i RW 


- SZKOLENIE LODOWE


W dniach 8 - 10 marca 2019 r. w Gr??dku nad Dunajcem organizujemy szkolenie lodowe.
Osoby ch?tne do wzi?cia w nim udzia??u prosimy o mailowe zg??oszenie w celu przygotowania odpowiedniej ilo??ci sprz?tu.

 

- Kurs KPP 

 

 - DWA SZKOLENIA MOTOROWODNE:

 

1. sternik motorowodny - wymagania: uko??czony 14 rok ??ycia, przy czym osoby w wieku poni??ej 16 roku ??ycia mog? realizowa? swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW. ?? koszt szkolenia dla cz??onk??w S?deckiego WOPR 500 z??, dla pozosta??ych os??b 600 z??.

 

2. holowanie narciarza wodnego lub innych obiekt??w p??ywaj?cych - wymagania: uko??czony 18 rok ??ycia, POSIADANIE patentu co najmniej sternika motorowodnego ?? konieczne b?dzie przedstawienie kserokopii patentu! ?? koszt szkolenia dla cz??onk??w S?deckiego WOPR 350 z??, dla pozosta??ych os??b 450 z??.

 

Osoby niepe??noletnie musz? przedstawi? zgod? rodzic??w na udzia?? w szkoleniu.

 

Szkolenia rozpoczn? si? 09.10.2018 r. w Gr??dku nad Dunajcem ogodzinie 10:00 (egzaminy odb?d? si? 13.10.2018 r.).

 

Zg??oszenia na szkolenie nale??y dokona? mailowo na adres:biuro@sadeckiewopr.pl w temacie wpisuj?c ??Kurs motorowodny?.

 

Wi?cej informacji pod numerem telefonu: 695-378-101

 

- KURS KPP 05-09 WRZE??NIA 2018 r.

 

 

- NOWY TERMIN KURSU NA M?ODSZEGO RATOWNIKA WOPR

Z powodu wci??? utrzymuj?cego si? zanieczyszczenia Jeziora Ro??nowskiego kurs na M??odszego Ratownika rozpocznie si? 15 sierpnia 2018 roku o godzinie 12:00 w Gr??dku nad Dunajcem. Wszystkich ch?tnych zapraszamy!

 

- Terminy kurs??w:

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

 

- SZKOLENIE MOTOROWODNE PRZED EGZAMINEM NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

Szkolenie przed egzaminem odbywa? si? b?dzie od dnia 25.05.2018 r. Koszt szkolenia to 500 z?? dla cz??onk??w S?deckiego WOPR, 600 z?? dla pozosta??ych os??b.

Egzamin na patent sternika motorowodnego odb?dzie si? 10 czerwca 2018 r. w O??rodku Szkoleniowym S?deckiego WOPR w Gr??dku nad Dunajcem o godzinie 9:00.

Wi?cej informacji dotycz?cych szkolenia pod numerem telefonu: 695-378-101. 

 

- SZKOLENIE RATOWNIK??W WODNYCH - LIPIEC ORAZ SIERPIE?? 2018 r.

Szkolenie rozpocznie si?weryfikacj? dokument??w oraz egzaminem wst?pnym w dniu 16 LIPCA 2018 r. ogodzinie 12:00 w O??rodku Szkoleniowym S?deckiego WOPR w Gr??dku nad Dunajcem.

Termin rozpocz?cia drugiego kursu - 3 SIERPNIA 2018 r. o godzinie 12:00 w O??rodku Szkoleniowym S?deckiego WOPR w Gr??dku nad Dunajcem.

Weryfikacja dokument??w:

- uko??czone 18 lat,

- posiadanie aktualnegoza??wiadczenia KPP,

- przynajmniej jednododatkowe uprawnienie przydatne w ratownictwie (sternik motorowodny, nurek itp.).

Egzamin wst?pny praktyczny:

- przep??yni?cie 200m w czasie poni??ej 4 min.,

- przep??yni?cie 20 mpod lustrem wody,

- poprawna praca n??gdo ??abki.

UWAGA! Osobyposiadaj?ce uko??czone szkolenia Ratownika WOPR s? zwolnione z egzamin??wwst?pnych!

Koszt szkolenia 1300z??


Ilo??? miejsc ograniczona!!!

Zapisy: biuro@sadeckiewopr.pl

Dodatkowe informacjew Biurze S?deckiego WOPR, 33-300 Nowy S?cz, ulWyspia??skiego 13,  tel. 18 547-23-26

lub pod numerem telefonu502-211-550.

 

-M?ODSZY RATOWNIK WOPR, RATOWNIK WOPR - LIPIEC ORAZ SIERPIE?? 2018 r.

Pierwszy termin rozpocz?cia kursu - 16 LIPCA 2018 r. o godzinie 12:00

drugi - 3 SIERPNIA 2018 r. o godzinie 12:00

w O??rodku Szkoleniowym S?deckiego WOPR w Gr??dku nad Dunajcem.


M??odszy Ratownik WOPR ?? cena 400 z??,wymogi formalne:

1. Uczestnikiemmo??e by? ka??da osoba, kt??ra uko??czy??a 14 lat,

2. Uczestnik ma by? cz??onkiem WOPR,

3. Uczestnik ma z??o??y?:

a) pisemn? zgod? opiekuna prawnego naudzia?? w kursie,

b) za??wiadczenie lekarskie lubo??wiadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskaza?? do odbycia kursu,

4. Uczestnik ma posiada? kart? p??ywack? lubspecjaln? kart? p??ywack?.


Ratownik WOPR ?? cena400 z??, wymogi formalne:

1. Uczestnikiemmo??e by? ka??da osoba, kt??ra uko??czy??a 16 lat,

2. Uczestnik ma posiada?:

a) stopnie?? M??odszego Ratownika WOPR

b) wa??n? legitymacj? cz??onkaWOPR z po??wiadczeniem lekarskim o zdolno??ci do pracy w charakterze ratownika na dany rok,

c) specjaln? kart?p??ywack?,

d) patent lub uprawnienie przydatnego wratownictwie wodnym.

Egzamin wst?pny:

- Przep??yni?ciedystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poni??ej 1??50?? wy???cznie na piersiach,

- Przep??yni?cie podwod? dystansu co najmniej 15 m bez ??amania powierzchni wody.


Ilo??? miejscograniczona!!!

Zapisy: biuro@sadeckiewopr.pl

Dodatkowe informacjew Biurze S?deckiego WOPR, 33-300 Nowy S?cz,
ul Wyspia??skiego 13, tel. 18 547-23-26 lub pod numerem telefonu502-211-550. 

 

- RATOWNIK WODNY

* Kolejne zaj?cia dla os??b uczestnicz?cych w szkoleniu ratownik??w wodnych odb?d? si? w najbli??sz? sobot? (24 marca 2018 r.) o godzinie 14:00 na basenie MOSiR w Nowym S?czu. 

* Zaj?cia kursu na ratownika wodnego odb?d? si? w najbli??sz? niedziel? (18 marca 2018 r.) o godzinie 14:00 na Basenie MOSiR w Nowym S?czu.

- SZKOLENIE NA ZAMARZNI?TYCH ZBIORNIKACH WODNYCH 9-11.03.2018 r.

Informujemy, ??e w dniach 9 -11 marca 2018 r. od godziny 9.00 w Gr??dku nad Dunajcem odb?dzie si? szkolenie z zakresu ratownictwa na zamarzni?tych zbiornikach wodnych.
Ratownik??w ch?tnych do wzi?cia w nim udzia??u prosimy o mailowe zg??oszenie w celu przygotowania odpowiedniej ilo??ci sprz?tu.

- STERNIK MOTOROWODNY  - kurs i egzamin na patent wrzesie?? 2017 r. !

S?deckie WOPR og??asza nab??r na kurs na sternika motorowodnego (wymagania: uko??czony 14 rok ??ycia).

Kurs rozpocznie si? 4 wrze??nia 2017 r. o godzinie 10:00 w O??rodku Szkoleniowym S?deckiego WOPR w Gr??dku nad Dunajcem.

Egzamin na patent odb?dzie si? w dniu 16 wrze??nia 2017 r. (sobota) o godzinie 9:00 w O??rodku Szkoleniowym S?deckiego WOPR w Gr??dku nad Dunajcem

Koszt szkolenia wynosi 500 z?? dla cz??onk??w S?deckiego WOPR, 600 z?? dla pozosta??ych os??b.

Osoby niepe??noletnie musz? przedstawi? zgod? rodzic??w na udzia?? w kursie.

Zg??oszenia na kurs nale??y dokona? mailowo na adres: biuro@sadeckiewopr.pl w temacie wpisuj?c ??Kurs motorowodny".

Wi?cej informacji pod numerem telefonu: 695-378-101

 

- M??odszy Ratownik WOPR, Ratownik WOPR, Ratownik Wodny Ministerialny - spotkanie organizacyjne 1 sierpnia 2017 r. godzina 11:00 - Posterunek Alarmowy S?deckiego WOPR w Gr??dku nad Dunajcem.

 

 

Jak si? zapisa??

PIC00561.jpg Je??li jeste?? zainteresowany zdobyciem uprawnie?? WOPR zg??o?? swoj? kandydatur?: biuro@sadeckiewopr.pl .

Telefon: Biuro S?deckiego WOPR (018) 547-23-26

Serdecznie ZAPRASZAMY!