Aktualności

← powrót

Uwaga! Wa??ne!

25 lutego 2021

?????? Uwaga osoby, kt??re zg??osi??y ch?? zaszczepienia si? przeciwko COVID-19

 

W zwi?zku z trwaj?cym procesem szczepie?? przeciwko COVID-19 informujemy, ??e w marcu br. planowane jest rozpocz?cie szczepie?? kolejnych grup uprawnionych w ramach etapu I Narodowego Programu Szczepie??, w tym ratownik??w wodnych.

 

Ka??dy ratownik podpisuje w??asnor?cznie o??wiadczenie o wyra??eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o??wiadczenie o spe??nieniu wymaga?? b?d?cych podstaw? kwalifikacji do szczepie??. Bardzo prosimy o dostarczenie do biura S?deckiego WOPR powy??szych o??wiadcze?? do dnia 26 lutego do godziny 10.00, ich brak wyklucza ratownika z udzia??u w szczepieniu!!! (druczki dost?pne na Facebooku S?deckiego WOPR lub w biurze).

Jednocze??nie informujemy, ??e szczepienia b?d? dokonywane preparatem firmy AstraZeneca, kt??ry jest odpowiedni dla os??b urodzonych w 1956 r. oraz m??odszych. E-skierowania na szczepienie zostan? wystawione automatycznie na podstawie danych z formularzy w ramach systemu P1 i b?d? wa??ne 90 dni od dnia wystawienia.